ใบความรู้ที่3


ใบความรู้ที่ 3
การตกแต่งข้อความ

คำสั่ง
BGCOLER : TEXT : BLINK : MARQUEE

BGCOLER

การกำหนดสีของพื้นฉากหลัง

เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดสีของ Background จอภาพให้มีสีต่างๆตามต้องการโดยการกำหนดเลขฐาน16
รูปแบบคำสั่ง


<BODY BGCOLOR="#เลขฐาน16 จำนวน 6 ตัว">......</BODY>

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง<HTML>
<HEAD>
<TITLE>การกำหนดสีของพื้นฉากหลัง</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#0000FF" TEXT="#FFFFFF" >
                กำหนดBACKGROUNDเป็นสีน้ำเงิน
</BODY>
</HTML>


TEXT
การกำหนดสีของตัวอักษร

เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดสีของตัวอักษรให้มีสีต่างๆตามต้องการโดยการกำหนดเลขฐาน16รูปแบบคำสั่ง
<BODY TEXT="#เลขฐาน16 จำนวน 6 ตัว">......</BODY>ตัวอย่างการใช้คำสั่ง

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
การกำหนดสีของตัวอักษร</TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXT="#00ff00">
กำหนดตัวอักษร เป็นสีเขียว
</BODY>
</HTML>


BLINK

ตัวอักษรกระพริบ

เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดตัวอักษรที่อยู่ใน Tag เกิดการกระพริบ ซึ่งคำสั่งนี้จะใช้ได้กับ Browser ของ Netscape เท่านั้น
รูปแบบคำสั่ง

copy โ้้ค้ด ไปวางไว้ระหว่าง  <HEAD>ฺฺฺ.....................</HEAD>

<script type="text/javascript">
window.onload=function(){
setInterval('blinkIt()',500)
}
function blinkIt() {
if (!document.all) return;
else {
for(i=0;i<document.all.tags('blink').length;i++){
s=document.all.tags('blink')[i];
s.style.visibility=(s.style.visibility=='visible')?'hidden':'visible';
}
}
}
</script>

การเรียกใช้คำสั่ง

<blink> ตัวอักษรกระพริบ </blink>

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>ตัวอักษรกระพริบ</TITLE>
<script type="text/javascript">
window.onload=function(){
setInterval('blinkIt()',500)
}
function blinkIt() {
if (!document.all) return;
else {
for(i=0;i<document.all.tags('blink').length;i++){
s=document.all.tags('blink')[i];
s.style.visibility=(s.style.visibility=='visible')?'hidden':'visible';
}
}
}
</script>
</HEAD>
<BODY> 

<blink> ตัวอักษรกระพริบ </blink>


</BODY>
</HTML>


MARQUEE


การทำตัวอักษรวิ่ง
          นอกจากเราจะใช้ตัวอักษรปกติที่กำหนดให้วางไว้ตำแหน่งใด ๆ ของเว็บเพจ ซึ่งก็อยู่ตรงนั้นตลอดเวลา เราสามารถกำหนดให้ตัวอักษรเคลื่อนที่ได้อีกด้วย ทั้งเคลื่อนจากซ้ายไปขวา เคลื่อนที่จากขวาไปซ้าย เคลื่อนที่จากข้างล่างขึ้นข้างบน หรือเคลื่อนที่จากข้างบนลงข้างล่าง ซึ่งเทคนิคนี้มีหลาย ๆ เว็บไซต์
นำไปใช้ในการตกแต่งเวบเพจ


รูปแบบคำสั่ง HTML ที่ใช้ในการทำตัวอักษรวิ่ง
          <MARQUEE direction="ทิศทางการวิ่ง" width="ความกว้าง"   height="ความสูง"
          scrollamount=ความเร็วในการวิ่ง  scrolldelay="เวลาหน่วง">ข้อความ</MARQUEE>

ทิศทางการวิ่ง
ทิศทาง
คำอธิบาย
UP
วิ่งจากด้านล่างขึ้นด้านบน
DOWN
วิ่งจากด้านบนลงด้านล่าง
LEFT
วิ่งจากด้านขวาไปด้านซ้าย
RIGHT
วิ่งจากด้านซ้ายไปด้านขวา


ตัวอย่างโปรแกรม 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>การทำตัวอักษรวิ่ง</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
      <marquee><font size=4 color="red">ราชธานีเก่า เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ เลิศล้ำกานต์์กวี คนดีศรีอยุธยา </marquee>
</BODY>
</HTML>ผลลัพธ์ที่ได้
ราชธานีเก่า เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา


ตัวอย่างโค้ดสี
#FFFFFF#FFFFCC#FFFF99#FFFF66#FFFF33#FFFF00
#FFCCFF#FFCCCC#FFCC99#FFCC66#FFCC33#FFCC00
#FF99FF#FF99CC#FF9999#FF9966#FF9933#FF9900
#FF66FF#FF66CC#FF6699#FF6666#FF6633#FF6600
#FF33FF#FF33CC#FF3399#FF3366#FF3333#FF3300
#FF00FF#FF00CC#FF0099#FF0066#FF0033#FF0000
#CCFFFF#CCFFCC#CCFF99#CCFF66#CCFF33#CCFF00
#CCCCFF#CCCCCC#CCCC99#CCCC66#CCCC33#CCCC00
#CC99FF#CC99CC#CC9999#CC9966#CC9933#CC9900
#CC66FF#CC66CC#CC6699#CC6666#CC6633#CC6600
#CC33FF#CC33CC#CC3399#CC3366#CC3333#CC3300
#CC00FF#CC00CC#CC0099#CC0066#CC0033#CC0000
#99FFFF#99FFCC#99FF99#99FF66#99FF33#99FF00
#99CCFF#99CCCC#99CC99#99CC66#99CC33#99CC00
#9999FF#9999CC#999999#999966#999933#999900
#9966FF#9966CC#996699#996666#996633#996600
#9933FF#9933CC#993399#993366#993333#993300
#9900FF#9900CC#990099#990066#990033#990000
#66FFFF#66FFCC#66FF99#66FF66#66FF33#66FF00
#66CCFF#66CCCC#66CC99#66CC66#66CC33#66CC00
#6699FF#6699CC#669999#669966#669933#669900
#6666FF#6666CC#666699#666666#666633#666600
#6633FF#6633CC#663399#663366#663333#663300
#6600FF#6600CC#660099#660066#660033#660000
#33FFFF#33FFCC#33FF99#33FF66#33FF33#33FF00
#33CCFF#33CCCC#33CC99#33CC66#33CC33#33CC00
#3399FF#3399CC#339999#339966#339933#339900
#3366FF#3366CC#336699#336666#336633#336600
#3333FF#3333CC#333399#333366#333333#333300
#3300FF#3300CC#330099#330066#330033#330000
#00FFFF#00FFCC#00FF99#00FF66#00FF33#00FF00
#00CCFF#00CCCC#00CC99#00CC66#00CC33#00CC00
#0099FF#0099CC#009999#009966#009933#009900
#0066FF#0066CC#006699#006666#006633#006600
#0033FF#0033CC#003399#003366#003333#003300
#0000FF#0000CC#000099#000066#000033#000000
#465584#EEF2F7#3A4F6C#00D#434951#555
#777#DFE6EF#345487#F5F9FD#3860BB#BCD0ED
#C2CFDF#F0F5FA#D1DCEB#003#900#CCE9FD
#E4EAF2#4C77B6#DFE6EF#EEF2F7#FAFCFE#F90

ขอบคุณที่มาจาก:http://school.obec.go.th/krurenu/html/p2-8.html        

ไม่มีความคิดเห็น: