ใบความรู้ที่ 4 การใส่รูปภาพใบความรู้ที่ 4 


การใส่รูปภาพ

            การทำเว็บเพจในหนึ่งหน้า นอกจากจะมีข้อความแล้วยังต้องประกอบด้วยรูปภาพ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ให้กับเว็บเพจ นอกจากนี้แล้วรูปภาพยังสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนกว่าข้อความ ดังคำกล่าวที่ว่า "หนึ่งภาพแทนพันตัวอักษร" การใส่รูปภาพในเอกสาร HTML นั้นจะต้องเตรียมรูปภาพไว้ก่อน โดยใช้แท็ก (Tag) สำหรับแสดงผลรูปภาพดังนี้
รูปแบบแท็ก (Tag) การใส่รูปภาพ สำหรับแฟ้มรูปภาพที่จัดเก็บใน Folder เดียวกับแฟ้ม Html
<img src = "ชื่อภาพ.ส่วนขยาย">
<img src = "001.gif">
           หรือหากมีการจัดเก็บรูปภาพไว้ต่าง Folder กับ แฟ้ม Html เช่น ถ้าแฟ้มรูปภาพถูกจัดเก็บในไดร์ว D: ชื่อ Folder ต่อไปนี้ M3 , Web site , Picture จะต้องแสดงที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลให้ชัดเจน ถูกต้องตามตัวอย่าง
<img src = "ชื่อเส้นทาง (Path)\ชื่อภาพ.ส่วนขยาย">
<img src = "D:\M3\Web site\Picture\001.gif">
            สำหรับแท็ก (Tag) การใส่รูปภาพ สามารถมี Attribute กำกับเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นขนาดความกว้าง ความสูง ของรูปภาพว่าเราต้องการให้แสดงขนาดกว้างและสูงเท่าไร ซึ่งหากเราไม่ได้ระบุภาพจะมีขนาดเท่าขนาดของ ภาพต้นฉบับ นอกจากนี้เรายังสามารถใส่ขอบของภาพได้ด้วย ซึ่ง Attribute มีดังนี้
ความกว้าง width="ตัวเลขระบุความกว้าง (หน่วยเป็น Pixels)"
ความสูง height="ตัวเลขระบุความสูง (หน่วยเป็น Pixels)"
เส้นขอบ border="ตัวเลขระบุความหนาของเส้นขอบ (หน่วยเป็น Pixels)"
ตัวอย่าง <img src = "001.gif" width="200" height="150" border="1">
จากตัวอย่าง จะแสดงภาพขนาด 200x150 pix. (หน่วยการแสดงผลภาพ แสดงเป็น Pixels) และมีขอบ หากไม่ต้องการให้แสดงเส้นขอบให้กำหนด border="0" (หากต้องการให้ขอบมีความหนามาก ระบุตัวเลขให้มาก)การวางตำแหน่ง
           การนำภาพมาแสดงในเวปเพจนั้นเป็นเพียงขั้นตอนแรก ๆ ต่อไปนี้เราต้องจัดภาพให้เข้ากับเนื้อหาที่มีอยู่ ใน HTML โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้
Align ="รูปแบบการวางตำแหน่งของภาพ"
โดยคำสั่งนี้จะถูกแทรกอยู่ในคำสั่ง <Img src...> ซึ่งรูปแบบการวางตำแหน่งของภาพมีดังนี้
รูปแบบตัวอักษร
คำสั่งที่ใช้
Left
ภาพแสดงทางซ้ายโดยมีข้อความล้อมอยู่ทางขวา
Right
ภาพแสดงทางขวาโดยมีข้อความล้อมอยู่ทางซ้าย
Top
ขอบบนของภาพตรงกับส่วนบนข้อความ
Bottom
ขอบล่างของภาพตรงกับส่วนล่างสุดของข้อความ
Center
ตรงกลางของภาพตรงกับกึ่งกลางของข้อความ
           รูปแบบการใช้คำสั่ง
<Img src=”002.jpg” align=” Left / Right / Top / Bottom / Center”>…ข้อความ…


การเพิ่มระยะห่างระหว่างรูป
            ภาพที่แสดงนั้นโดยปกติจะถูกวางชิดติดกับข้อความหรือภาพที่อยู่ใกล้กัน เราสามารถเพิ่มระยะห่างของภาพ ได้โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้
HSPACE="ระยะห่างที่ขอบซ้ายและขวาของภาพ"
VSPACE="ระยะห่างที่ขอบบนและล่างของภาพ"
           โดยคำสั่งนี้จะถูกแทรกอยู่ในคำสั่ง <Img src...>
           รูปแบบการใช้คำสั่ง
<Img src=”002.jpg” align=”center” hspace=”50”>…ข้อความ…


การใส่ข้อความกำกับภาพ
           เราควรใส่ข้อความกำกับภาพ เพราะมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกลุ่มหนึ่งที่ใช้บราวเซอร์ ที่แสดงได้เฉพาะตัวอักษร และไม่สามารถโหลดภาพในเวปเพจมาดูได้ ข้อความกำกับภาพจะปรากฎแทน ภาพ ซึ่งถึงแม้ผู้ใช้จะไม่สามารถเห็นภาพ ในเวปเพจได้ แต่ก็พอทราบว่าภาพเหล่านั้นคืออะไรโดย อ่านจากคำบรรยายภาพ ที่จริงแล้วการใช้ข้อความกำกับภาพก็ มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ บราวเซอร์ธรรมดาด้วย เพราะข้อความกำกับภาพจะปรากฎในขณะที่ภาพกำลังโหลดอยู่ ทำให้ผู้ใช้ที่รอ อยู่ทราบก่อนว่าภาพนั้นคือภาพอะไร การแทรกข้อความกำกับภาพทำได้โดยใช้คำสั่ง
ALT="ข้อความกำกับภาพ"
           โดยคำสั่งนี้จะถูกแทรกอยู่ในคำสั่ง <Img src...>
           รูปแบบการใช้คำสั่ง
<Img src="002.jpg” alt=”…ข้อความ…” align=”center” hspace=”50">…ข้อความ…
ที่มาเว็บไซต์  http://www.aw.ac.th/web_html/010.htm

ไม่มีความคิดเห็น: