ใบงานเก็บตก_สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ทำพร้อมเพื่อนใบงานที่  1
อินเทอร์เน็ตและโครงสร้างของภาษา HTML
ชื่อ................................................สกุล..................................................ห้อง.................เลขที่.........
        ___________________________________________________________________________
        ให้นักเรียนจับคู่ข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน 
       **หาคำตอบได้ในใบความรู้ที่ 1   (http://angkanadotn.blogspot.com/)

……...1
Web Page
……...2
Web Site
……...3
Internet
……...4
Home page
……...5
HTML
……...6
<html> ... </html> 
……...7
<head> ... </head> 
……...8
<body> ... </body> 
……...9
Notepad 
……...10
Internet Explorer

a
หน้าแรกของเว็บไซต์เมื่อเรียกเว็บนั้นๆขึ้นมาแล้วเจอเป็นหน้าแรก ถ้าเปรียบกับหนังสือก็คือ หน้าสารบัญ
b
เป็นโปรแกรมภาษาประเภทหนึ่งสำหรับแสดงข้อความต่าง ๆ ในรูปแบบข้อความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ 
c
 ส่วนหัวเรื่อง
d
โปรแกรมประเภท Text Editor สามารถสร้างไฟล์หรือเขียนภาษา HTML ได้
e
ส่วนเนื้อหา
f
ทั้งหมด และทุกๆส่วนของเว็บนั้นๆเลยครับ ถ้าเป็นหนังสือ ก็คือหนังสือทั้งเล่ม
g
ส่วนประกาศ 
h
เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน
i
โปรแกรมเบราเซอร์
j
เนื้อหาของเว็บไซต์ทุกๆหน้า หรือหน้าใดก็ได้ถ้าเป็นหนังสือก็คือ หน้าต่างๆที่เราเปิดไปเพื่อที่จะอ่าน


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ใบงานที่  2
คำสั่ง HTML เบื้องต้น


ชื่อ................................................สกุล..................................................ห้อง.................เลขที่........
จงอธิบายและบอกรูปแบบคำสั่งดังต่อไปนี้
       **หาคำตอบได้ในใบความรู้   (http://angkanadotn.blogspot.com/)

1.              การกำหนดรูปแบบเป็นตัวหนา
        รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
2.              การกำหนดรูปแบบเป็นตัวเอียง
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
3.              การกำหนดรูปแบบเป็นตัวขีดเส้นใต้
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
4.              การกำหนดรูปแบบเป็นขีดทับ
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
5.              การกำหนดแบบตัวอักษร (ชื่อฟอนต์)
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
6.              การกำหนดสีของตัวอักษร (แบบใส่ชื่อสี)
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
7.              การกำหนดสีของตัวอักษร (แบบใส่รหัสสี)
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
8.              การกำหนดขนาดของตัวอักษร
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
9.              การกำหนดหัวข้อ
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
10.       การกำหนดขึ้นบรรทัดใหม่
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
11.              การกำหนดสีของพื้นหลัง (แบบใส่รหัสสี)
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
12.              การกำหนดสีของตัวอักษร (สีเดียวทั้งหน้า)
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
13.              การทำตัวอักษรวิ่ง
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
14.              การทำตัวอักษรวิ่ง (วิ่งจากด้านบนลงด้านล่าง)
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
15.              การทำตัวอักษรกระพริบ
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ใบงานที่  3
การจัดการข้อความ
ชื่อ................................................สกุล..................................................ห้อง.................เลขที่.........
        ___________________________________________________________________________        
ให้นักเรียนเขียนโค้ดโปรแกรมต่อไปนี้ใน โปรแกรม notepad แล้วบันทึกเป็นเว็บไซต์ .html
**ถ้าจะเขียนลงในสมุดให้เขียน 2 รอบ


ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบงานที่  4
การจัดการเอกสาร
ชื่อ................................................สกุล..................................................ห้อง.................เลขที่.........
        ___________________________________________________________________________
ให้นักเรียนเขียนโค้ดโปรแกรมต่อไปนี้ใน โปรแกรม notepad แล้วบันทึกเป็นเว็บไซต์ .html
**ถ้าจะเขียนลงในสมุดให้เขียน 2 รอบ

ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ใบงานที่  5
การใส่รูปภาพ
ชื่อ................................................สกุล..................................................ห้อง.................เลขที่.........
        ___________________________________________________________________________
     ให้นักเรียนเขียนโค้ดโปรแกรมต่อไปนี้ใน โปรแกรม notepad แล้วบันทึกเป็นเว็บไซต์ .html
**ถ้าจะเขียนลงในสมุดให้เขียน 2 รอบ


ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบงานที่  6
การสร้างรายการ (Lisk)
ชื่อ................................................สกุล..................................................ห้อง.................เลขที่.........
        ___________________________________________________________________________
 ให้นักเรียนเขียนโค้ดโปรแกรมต่อไปนี้ใน โปรแกรม notepad แล้วบันทึกเป็นเว็บไซต์ .html
**ถ้าจะเขียนลงในสมุดให้เขียน 2 รอบ
<HTML>
 <HEAD>
<TITLE> ใบงานที่ 6 </TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor = #FFFFCC  text=#660000>
<CENTER>
<IMG SRC="1.jpg" WIDTH="175" HEIGHT="175" border=3>
<IMG SRC="2.jpg" WIDTH="175" HEIGHT="175" border=3>
<IMG SRC="3.JPG" WIDTH="175" HEIGHT="175" border=3>
<IMG SRC="2.JPG" WIDTH="175" HEIGHT="175" border=3>
<IMG SRC="4.jpg" WIDTH="175" HEIGHT="175" border=3> <BR>
<IMG SRC="Flower71-e.gif" WIDTH="61" HEIGHT="70">
<IMG SRC="Flower71-e.gif" WIDTH="61" HEIGHT="70">
<IMG SRC="Flower71-e.gif" WIDTH="61" HEIGHT="70">
<IMG SRC="Flower71-e.gif" WIDTH="61" HEIGHT="70">
<IMG SRC="Flower71-e.gif" WIDTH="61" HEIGHT="70">
<IMG SRC="Flower71-e.gif" WIDTH="61" HEIGHT="70"></CENTER>

<H1><U><IMG SRC="11.gif" WIDTH="28" HEIGHT="28">รายการเครื่องดื่ม<IMG SRC="11.gif" WIDTH="28" HEIGHT="28"></U></H1>
<UL>
<LI>กาแฟ
<LI>โอวัลติน
<LI>ไมโล
<LI>ชาร้อน
<LI>ชาเขียว
<LI>ชามะนาว
<LI>ชาเย็น
</UL>
<OL>
<LI>สตรอเบอร์รี่
<LI>แดง-มะนาว
<LI>สตรอเบอร์รี่-โยเกิร์ต
<LI>เขียว-มะนาว
<LI>โยเกิร์ต
<LI>แตงโม
<LI>ผลไม้รวม
</OL>
 </BODY>
</HTML>

ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ใบงานที่  7
การสร้างตาราง
ชื่อ................................................สกุล..................................................ห้อง.................เลขที่.........
        ___________________________________________________________________________


     ให้นักเรียนเขียนโค้ดโปรแกรมต่อไปนี้ใน โปรแกรม notepad แล้วบันทึกเป็นเว็บไซต์ .html
**ถ้าจะเขียนลงในสมุดให้เขียน 2 รอบผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ใบงานที่  8.1
การสร้างลิ้ง (Links) การเชื่อมโยง
ชื่อ................................................สกุล..................................................ห้อง.................เลขที่.........
        ___________________________________________________________________________

     ให้นักเรียนเขียนโค้ดโปรแกรมต่อไปนี้ใน โปรแกรม notepad แล้วบันทึกเป็นเว็บไซต์ .html
**ถ้าจะเขียนลงในสมุดให้เขียน 2 รอบ

สร้างเว็บเพจหน้าแรก  ตั้งชื่อว่า pageA.html

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


สร้างเว็บเพจหน้าที่สอง  ตั้งชื่อว่า pageB.html
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ใบงานที่  8.2
การสร้างลิ้ง (Links) การเชื่อมโยง
ชื่อ................................................สกุล..................................................ห้อง.................เลขที่.........
        ___________________________________________________________________________

     ให้นักเรียนเขียนโค้ดโปรแกรมต่อไปนี้ใน โปรแกรม notepad แล้วบันทึกเป็นเว็บไซต์ .html
**ถ้าจะเขียนลงในสมุดให้เขียน 2 รอบ
สร้างเว็บเพจ 3 หน้า  ลิ้งเชื่อมโยงไปมาได้ตามคำสั่ง

ใบงานเรื่อง Links (การเชื่อมโยง)


จากเว็บ นี้

http://angkanadotn.blogspot.com/2013/01/links.html


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ไม่มีความคิดเห็น: