ใ่บงานที่ 3


**ศึกษาเนื้อหาได้ในใบความรู้ที่ 2


ใบงานที่ 3
                                                      การจัดการเอกสาร_2  

ใ้ห้นักเรียนพิมพ์โค้นต่อไปนี้ในโปรแกรม Notepadผลลัพธ์ที่ได้


ไม่มีความคิดเห็น: