ขอบข่ายเนื้อหา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

---------------------------------------------
ขอบข่ายเนื้อหา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 
ภาคเรียนที่ 1/2557
--------------------------------------------

1.   ระบบสารสนเทศ
1. ระบบสารสนเทศเป็นการดำเนินการกับข้อมูลตามขั้นตอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้
2. ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล และขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบของระบบสารสนเทศที่ทำให้เกิดสารสนเทศที่นำมาใช้ประโยชน์ได้
3. การจัดการฐานข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซส จะช่วยลดความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลสะดวกต่อการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ คำนวณค่าและจัดทำรายงานสรุป

2.   หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
1. การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก
2. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีความสำคัญ¬ต่อประสิทธิภาพในการทำงาน จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ใช้

3.   ระบบสื่อสารข้อมูล สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. ระบบสื่อสารข้อมูลประกอบด้วยข่าวสาร แหล่งกำเนิดข่าวสาร สื่อ หรือตัวกลาง และแหล่งรับข่าวสาร
2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะสื่อสารและรับส่งข้อมูลกันได้ต้องใช้โพรโตคอลชนิดเดียวกัน
3. วิธีการถ่ายโอนข้อมูล ทำได้ทั้งแบบขนานและแบบอนุกรม

4.   การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องทำและถ่ายทอดความคิดอย่างมีขั้นตอน
2. การเขียนโปรแกรมภาษาสามารถใช้ในการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญ¬หาในวิชาคณิตศาสตร์และการสร้างชิ้นงาน
5.   ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม
1. การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้เหมาะสมกับงาน จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ
2. สื่อประสมเป็นการนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่าง ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์

6.   การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลและความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลและความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุดต้องรู้จักวิธีเชื่อมต่อเครือข่าย ใช้งานซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และมีคุณธรรมในการใช้งาน

7.   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน ต้องเลือกใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศซอฟต์แวร์และข้อมูลให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะนำเสนอและผู้นำเสนองานต้องมีการเตรียมตัวที่ดี และปฏิบัติงานตามขั้นตอนนำเสนองานที่ถูกต้อง

8.   การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ให้ประสบผลสำเร็จและน่าชื่นชม ควรเลือกหัวข้อโครงงานที่สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ พัฒนาโครงงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญ-เป็นที่ปรึกษา และมีจิตสำนึกในการสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน
________________________________________________

ไม่มีความคิดเห็น: