แบบทดสอบ ทบทวนกลางภาค


แบบทดสอบ
ทบทวนกลางภาค
ชื่อ................................................สกุล..................................................ห้อง.................เลขที่.........
        ___________________________________________________________________________
        จงอธิบายและบอกรูปแบบคำสั่งดังต่อไปนี้
       **หาคำตอบได้จากใบความรู้ในเว็บ   (http://angkanadotn.blogspot.com/)
 1.เอชทีเอ็มแอล ( HTML) คืออะไร
ตอบ..........................................................................................................................
2.Home Page (โฮมเพจ) คือ
ตอบ..........................................................................................................................
3.คำสั่งแสดงข้อความขีดเส้นใต้
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
4.คำสั่งกำหนดรูปแบบตัวอักษร (กำหนดชนิดตัวอักษร)
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
5.Tag ใดสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีการสั่งปิด
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
6.ภาษาเอชทีเอ็มแอลนั้นจะต้องขึ้นต้น และลงท้ายด้วยคำสั่งใด
ตอบ..........................................................................................................................
7.นามสกุลของแฟ้มข้อมูลเอกสารภาษาเอชทีเอ็มแอล(HTML) คืออะไร
ตอบ..........................................................................................................................
8.เนื้อหาของเว็บเพจจะต้องสร้างในส่วนของคำสั่งใด
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
9.คำสั่งใด กำหนดให้ตัวอักษรวิ่ง
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
10.คำสั่งใด กำหนดให้ตัวอักษรกระพริบ
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
11.คำสั่ง กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
12.คำสั่ง แสดงภาพเป็นพื้นหลัง
รูปแบบคำสั่ง......................................................................................................................
13.คำสั่งแทรกภาพประกอบในเว็บเพจคือ
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
14.คำสั่ง กำหนดหัวข้อ ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่สุด
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................
15.คำสั่ง กำหนดขนาดตัวอักษรใหญ่สุด
รูปแบบคำสั่ง..........................................................................................................................ไม่มีความคิดเห็น: