ใบงานที่ 7.2 เริ่มสร้างตารางให้นักเรียนพิมพ์โค้ดโปรแกรมต่อไปนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: