ผลการเรียนรู้รายวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ง32221

ผลการเรียนรู้
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา ง32221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   อัตราส่วนคะแนน K = 50 : P = 50

สัปดาห์ที่
ผลการเรียนรู้
เวลา (ชั่วโมง)
คะแนน
K/P
K
P
1-2
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
อธิบายความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมและตัวแปรภาษาซีได้
4
5
2
3
3
หน่วยที่ 2 ตัวแปรภาษาซี (C Compiler)
บอกวิธีการเลือกใช้ตัวแปรภาษาซีได้
2
5
2
3
4
หน่วยที่ 3 การสร้างโปรแกรมใช้งานด้วย Turbo C
บอกขั้นตอนการสร้างโปรแกรมใช้งานด้วยภาษา Turbo C ได้
2
5
2
3
5-6
หน่วยที่ 4 ส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาซี
บอกส่วนประกอบของตัวแปรภาษาซีได้
4
10
4
6
7-9
หน่วยที่ 5 การเขียนโปรแกรมแบบเลือกทำ (Selection)
เขียนโปรแกรมแบบเลือกทำ (Selection) ได้
6
15
5
10

รวมคะแนน
18
40
15
25

รวมคะแนน K-P-A


15
25
10
สอบช่วงที่ 1


10


รวมคะแนนช่วงที่ 1

50
25
25
11-12
หน่วยที่ 6 การทำงานแบบวนรอบ (Loop)
เขียนโปรแกรมแบบการทำงานแบบวนรอบ (Loop)ได้
4
10
3
7
13-14
หน่วยที่ 7 การใช้ตัวแปรชุด (Array)
ใช้ตัวแปรชุด (Array) ได้
4
10
4
6
15-16
หน่วยที่ 8 ฟังก์ชัน (Functions)
ใช้งานฟังก์ชัน (Functions)ได้
4
10
4
6
17-18
หน่วยที่ 9 การใช้ตัวแปรเก็บข้อความ (Strings)
อธิบายการใช้ตัวแปรเก็บข้อความ (Strings)ได้
4
5
2
3
19
หน่วยที่ 10 การใช้ตัวแปรชี้ตำแหน่ง (Pointers)
อธิบายการใช้ตัวแปรชี้ตำแหน่ง (Pointers)ได้
2
5
2
3

รวมคะแนน
18
40
15
25

รวมคะแนน K-P-A


15
25
20
สอบช่วงที่ 2


10


รวมคะแนนช่วงที่ 2

50
25
25

รวมทั้งสิ้น
40
100
50
50ไม่มีความคิดเห็น: