ใบงานที่ 1ใบงานที่ 1
 อินเทอร์เน็ตและโครงสร้างของภาษา HTML
ให้นักเรียนทำแบบทดสอบต่อไปนี้ลงในสมุดให้เรียบร้อย   

1. ให้นักเรียนจับคู่ข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน (5 คะแนน)
2. ให้นักเรียนหาตัวอย่างโค้ด โปรแกรมภาษา HTML มาคนละ 1 ตัวอย่าง  (5 คะแนน)